Kontakt

Tel: 605932295

E-mail: sklep@e-broos.pl

Formularz kontaktowy

Regulamin

 

Regulamin BROOS sklep online - www.e-broos.pl

I. Informacje ogólne

 1. Prezentowane na stronie internetowej www.e-broos.pl  informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu internetowego www.e-broos.pl .
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu e-broos.pl są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz BROOS sklep online
 3. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu www.e-broos.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez BROOS sklep online zamówienia Klienta.
 4. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu www.e-broos.pl , jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje.
 5. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy BROOS sklep online . W przypadku niedostępności Towarów, BROOS sklep online zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu www.e-broos.pl  przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu www.e-broos.pl  nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3
 6. Konsument klikając przycisk "zamawiam" potwierdza swoją świadomość obowiązku zapłaty za zamówione towary.
 7. Konsument posiada obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez BROOS sklep online zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust.3 i art 21 ust.2 ww. ustawy

 

II. Towar. Cena Towaru

 1. BROOS sklep online zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu www.e-broos.pl  przy opisie danego Towaru.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), BROOS sklep online zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.e-broos.pl  przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby www.e-broos.pl  zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, BROOS sklep online zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy . BROOS sklep online dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia.
 4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu www.e-broos.pl  podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. BROOS sklep online zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu www.e-broos.pl , wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.e-broos.pl  bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

III. Zawarcie umowy

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.e-broos.pl  po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
  1. wyboru zamawianych Towarów;
  2. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
  3. zatwierdzeniu zamówienia
  4. dokonaniu płatności za zamówienie.
 2. Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania,  Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
 3. Klient BROOS sklep online składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej www.e-broos.pl ), tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu e-broos.pl”, poprzez kliknięcie na przycisk "Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść".
 4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu www.e-broos.pl  zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez BROOS sklep online , co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
 5. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu 
 6.  mail -  sklep@e-broos.pl    
 7.  telefon605932295 

 

IV. Potwierdzenie zawarcia umowy

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzane przez BROOS sklep online zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami Dz.U. z 2018 poz. 1000 ) . Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 2. BROOS sklep online przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące BROOS sklep online , adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

 

V. Termin i sposób dostawy

 1. BROOS sklep online zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez BROOS sklep online zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 (dwóch) do 4 (czterech) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez BROOS sklep online od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. 
 2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej , Firmy kurierskich DPD , Firmy kurierskiej Inpost oraz do Paczkomatów , na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. BROOS sklep online nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.                                                                     

 

VI. Koszty przesyłki

 1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie www.e-broos.pl są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia Towaru przez Klienta oraz wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu - www.e-broos.pl/koszty-dostawy 
 2. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie BROOS sklep online
 3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.
 4. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 8zł (słownie: osiem złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

 

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością BROOS sklep online

 

VIII. Zasady płatności za towar

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy;.
  3. płatność poprzez serwis Przelewy24.

  BROOS sklep online zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

 2. BROOS sklep online wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. BROOS sklep online oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
  1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
  2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
  3. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

BROOS Dariusz Rzeźnik

Bedoń Przykościelny

ul. Główna 15,

95-040 Andrespol

nr rachunku: Idea Bank 75 1950 0001 2006 0356 4983 0002

W TYTULE przelewu prosimy wpisać: NAZWISKO,  IMIĘ oraz nr zamówienia.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie  www.e-broos.pl  i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w terminie wskazanym w pkt. IX.1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:

  BROOS Dariusz Rzeźnik

  ul. Rokicińska 121/3

  95-040 Andrespol

  z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

  Formularz zwrotu "Odstąpienia od umowy" dołączony jest jako załącznik do każdego maila potwierdzającego zakup w BROOS sklep online .

  Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt IX.1 na wskazany powyżej adres.

 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt IX.2 - zwrócić Towar na adres wskazany poniżej:

  BROOS Dariusz Rzeźnik

  ul. Rokicińska 121/3

  95-040 Andrespol

  z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Z zastrzeżeniem pkt IX.7 poniżej, BROOS sklep online zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez BROOS sklep online . BROOS sklep online dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. BROOS sklep online może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. BROOS sklep online zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 9. Towar do zwrotu prosimy pakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jego zawartości, mając na uwadze wykluczenie uszkodzeń, aby produkty mogły trafić do sklepu w nienaruszonym stanie.Towar uszkodzony podczas transportu nie podlega zwrotowi/wymianie. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 10. Zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy (art. 12 ust.1, pkt 12 ww. ustawy) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust.1, pkt 5 ww. ustawy);
 11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego ;

mail: sklep@e-broos.pl

za pośrednictwem poczty na adres:

            BROOS Dariusz Rzeźnik

            ul. Rokicińska 121/3

            95-040 Andrespol

z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”.

telefon : 605932295

 

 

X. Reklamacje. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 1. BROOS sklep online jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
  1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu BROOS sklep online zapewniał;
  3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. BROOS sklep online ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:
  • e-mailem na adres: sklep@e-broos.pl 
  • bądź za pośrednictwem poczty na adres:

   BROOS Dariusz Rzeźnik

   ul. Rokicińska 121/3

   95-040 Andrespol

   z dopiskiem „Dział Reklamacji”

  • Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, e-mailem na adres: sklep@e-broos.pl 
 7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
  1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady; albo
  2. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku e-broos może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez BROOS sklep online albo BROOS sklep online nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
 8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient zamiast zaproponowanego przez BROOS sklep online usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BROOS sklep online
 10. BROOS sklep online może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez BROOS sklep online reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do BROOS sklep online na podany poniżej adres ;

       BROOS Dariusz Rzeźnik

       ul. Rokicińska 121/3

       95-040 Andrespol

z dopiskiem „Dział Reklamacji”

 

XI. Postanowienia końcowe 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-broos.pl , prowadzony jest przez Dariusz Rzeźnik prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: BROOS Dariusz Rzeźnik , NIP: 728-249-67-30 , REGON: 100792334 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

BROOS Dariusz Rzeźnik jako Administrator danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.e-broos.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad .

 • W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu e-broos.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • E-broos zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu e-broos.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.e-broos.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu e-broos.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszelkie spory pomiędzy Klientem a e-broos będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).

 

Dane Firmy                                                             Adres sklepu

BROOS Dariusz Rzeźnik                                     BROOS Dariusz Rzeźnik

Główna 15                                                        ul Rokicińska 121/3

95-020 Bedoń Przykościelny                               95-020 Andrespol

REGON: 100792334                                          tel 605 932 295

NIP: 728-249-67-30

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl